Nová autorizácia pomocného prípravku v ochrane rastlín adjuvantu ISTROEKOL Informácia pre poľnohospodárov a odberateľov

 Spoločnosť VUCHT a.s. Bratislava ako výrobca pomocného prípravku ISTROEKOL sa dňom 29.11.2022 stala aj držiteľom autorizácie tohto prípravku na základe „Rozhodnutia o autorizácii pomocného prípravku v ochrane rastlín ISTROEKOL“ vydaného ÚKSÚP Bratislava. Týmto Rozhodnutím je povolené uvedenie prípravku ISTROEKOL na trh v Slovenskej republike. Rozhodnutie ÚKSÚP je k dispozícii nižšie.

 Pre povolenie uvedenia ISTROEKOL na trh v Českej republike sme dňa 10.12.2021 podali na ÚKZÚZ Brno oznámenie o uvedení vzájomne uznaného pomocného prostriedku na ochranu rastlín na trh ČR, čím boli splnené potrebné legislatívne podmienky.

V súčasnosti je adjuvant ISTROEKOL, číslo autorizácia 12-20-1277, povolený pre SR a ČR do 23.8.2031.

 

 

ÚKSÚP - rozhodnutie o autorizácii pomocného prípravku ISTROEKOL