Projekt s finančnou pomocou fondov EU

 

 

www.opii.gov.sk

Názov projektu: Inovatívne hnojivá s alternatívnymi prírodnými zdrojmi a ich implementácia v agrotechnických postupoch

 Kód projektu v ITMS2014+: 313011BWL7

Prijímateľ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Partner: VUCHT a.s.

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu „Inovatívne hnojivá s alternatívnymi  prírodnými zdrojmi a ich implementácia v agrotechnických postupoch“  bude komplexné riešenia produkčných poľnohospodárskych systémov, konvenčnú produkciu a ekologické farmárstvo. Významným akcentom je zohľadnenie súčasných zmien a problémov, ktoré prináša zmena klímy, degradácia využiteľnej pôdy ako aj plytvaniu neobnoviteľných prírodných zdrojov. V spolupráci štátnej príspevkovej organizácie výskumu a vývoja NPPC a spoločnosti VUCHT, a. s. budú implementované spoločne nadobudnuté poznatky, ktoré vzišli zo základného výskumu a sú témou predkladaného projektu. Projekt spája dlhoročné znalosti, a skúsenosti žiadateľa v oblasti udržateľného zlepšovania a inovatívnosti pestovateľských systémov a technológií v rastlinnej výrobe so skúsenosťami partnera v oblasti výskumu a vývoja organických a anorganických látok využívaných v pôdnych systémoch nadobudnutými v praxi. Projekt je zameraný na hľadanie ekologických, inovatívnych riešení v súlade princípmi vysoko intenzívneho poľnohospodárstva 21. storočia.  Výstupom aktivít bude implementácia inovatívnych  hnojív v pestovateľských systémoch. Miesta realizácie aktivít projektu budú na experimentálnych pracoviskách NPPC (Piešťany, Borovce, Vígľaš, Malý Šariš, Michalovce a Trebišov) v agro-ekologických podmienkach Slovenska. V dôsledku podporeného projektu budú dosiahnuté originálne riešenia v oblasti granulovaných hnojív s postupným uvoľňovaním a ich aplikácií s dôrazom na zníženie emisií a znehodnocovania pôdy a taktiež zníženia závislosti od vyčerpateľných zdrojov. Téma predkladaného projektu je vysoko aktuálna v globálnom meradle a plne v súlade s novým výskumným programom Horizont Europe,  Európskou zelenou dohodou,  Stratégia z farmy na vidličku a Stratégia biohospodárstva.  Je nevyhnutné, aby poľnohospodárstvo 21 storočia prešlo z tradičného extenzívneho na vysoko ekologicky intenzívne. Navrhovaný projekt bude realizovaný v súlade s princípmi efektívnej spolupráce medzi podnikom a výskumnou organizáciou, s cieľom výmeny poznatkov a dosiahnutí spoločného cieľa založeného na deľbe práce. 

 

 

Fotogaléria