GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov. V súlade s článkom 13 Nariadenia (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 29. novembra 2017 informujeme o osobných údajoch, ktoré Duslo, a.s. ako prevádzkovateľ získava a spracúva. Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Duslo, a.s., Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO 35826487, Zapísaný v OR OS Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10393/T Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Tel.: +421 31 775 3347, 4264 duslo@duslo.sk Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Ing. Vladimír Očenáš, Tel.: +421 31 775 2122 personalne@duslo.sk Účel spracúvania osobných údajov. - plnenie uzatvorenej zmluvy, - plnenie zákonných povinností, napr. v oblasti miezd, účtovníctva (platby za dodané výrobky či služby) alebo i ochrany osobných údajov (dokladanie súhlasu so spracovaním osobných údajov), - kontrola zamestnancov pri plnení pracovných povinností, - ochrana osôb a majetku a zaistenia bezpečnosti systémov a siete (kamerové systémy, GPS monitoring vozidiel, logovanie úkonov užívateľov alebo administrátorov systémov), - vydávanie podnikových novín, - poskytovanie benefitov, - organizovanie podujatí, - vytváranie interných zoznamov, databáz, analýz, prognóz a štatistík, - výkon práv akcionárov prevádzkovateľa vrátane bývalých akcionárov, - výberové konania na voľné pracovné miesta, - ponuka obchodu a služieb, - vedenie účtovnej agendy, - správa registratúry a poštových služieb, - súťaže vyhlásené zamestnávateľom, Právny základ spracúvania osobných údajov - súhlas dotknutej osoby, - zmluva, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, - osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany - zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, ich rodinných príslušníkov, zamestnancov externých spoločností pôsobiacich na pracoviskách prevádzkovateľa, návštev a osôb nachádzajúcich sa na pracoviskách prevádzkovateľa, - zaistenie ochrany majetku prevádzkovateľa, firiem sídliacich a pôsobiacich na pracoviskách zamestnávateľa alebo na jeho zariadeniach, majetku zamestnancov prevádzkovateľa a zamestnancov externých spoločností pôsobiacich na pracoviskách prevádzkovateľa, návštev a osôb nachádzajúcich sa na pracoviskách prevádzkovateľa, - ochrana zdravia a majetku občanov okolitých obcí, - zaistenie verejného poriadku pri organizovaní hromadných podujatí - predchádzanie škodám na zdraví a majetku, - predchádzanie protiprávnemu konaniu voči prevádzkovateľovi, jeho zamestnancom a ich rodinným príslušníkom, zamestnancom externých spoločností pôsobiacich na pracoviskách prevádzkovateľa, návštevám a osobám nachádzajúcim sa na pracoviskách prevádzkovateľa, príjemca (kategória príjemcu) osobných údajov - materská spoločnosť Agrofert, a.s. - zmluvní partneri, - exekútorské úrady, - Sociálna poisťovňa, - Zdravotné poisťovne, - Doplnkové dôchodkové poisťovne, - Úrady práce, - súdy Slovenskej republiky, - orgány štátnej správy, samosprávy a verejnoprávne inštitúcie Kritériami pre určenie doby uchovávania je lehota stanovená osobitným predpisom, registratúrnym predpisom prevádzkovateľa alebo doba, na ktorú bol súhlas udelený dotknutou osobou. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má tiež právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Ak je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Následkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť plnenia zmluvy, povinností prevádzkovateľa voči verejnoprávnym a štátnym inštitúciám a iných úkonov vzťahujúcich sa na dotknutú osobu, s možnými hmotno-právnymi dopadmi na prevádzkovateľa vrátane škody na majetku, ušlého zisku, pokút, sankcií a pod. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie podľa čl. 46 , čl.47 alebo čl. 49 ods.1 Nariadenia č. 2016/679, prípadne podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ zamýšľa prenos osobných údajov do materskej spoločnosti Agrofert, a.s. so sídlom Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika za účelom plnenia zmluvných povinností. Prevádzkovateľ nerealizuje automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie. Sociálne siete a médiá, publicistika Ak sa zúčastníte diskusie na fórach sociálnych sietí (Facebook, Twitter) mali by ste poznať a chápať nástroje, ktoré stránky Facebook a Twitter ponúkajú a ktoré vám umožňujú rozhodnúť sa, ako budete zdieľať svoje osobné údaje vo svojich profiloch na sociálnych sieťach. Preto vám odporúčame prečítať si príslušné nastavenia ochrany osobných údajov, zmluvné podmienky a súvisiace informácie o tom, ako sa vaše osobné údaje používajú v prostrediach týchto sociálnych sietí. Na základe vašich rozhodnutí o nastaveniach na rôznych stránkach sociálnych sietí môžu byť niektoré osobné údaje sprístupnené spoločnosti Duslo, a.s. Ide o údaje o vašich online aktivitách a profiloch na sociálnej sieti Facebook alebo Twitter (napr. používateľské meno, fotografie, záujmy, e-mailová adresa, pohlavie, komentáre a obsah, ktorý ste zverejnili alebo zdieľali). Duslo, a.s. z akcií, ktoré organizuje, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy. Spomínaný materiál z týchto akcií uverejňuje na webovom sídle spoločnosti, na oficiálnej FB stránke, v podnikových novinách, prípadne na interne dostupných stránkach podnikového intranetu. Ak si dotknutá osoba neželá byť zverejnená na niektorom zo záznamov, žiadosť o nezverejnenie môže zaslať zodpovednej osobe.