Technológie

Dusantox IPPD, Dusantox 6PPD a Dusantox SPPD
Technológie výrob antiozonantov Dusantox IPPD, Dusantox 6PPD a Dusantox SPPD boli realizované v Duslo Šaľa, Slovensko. Kapacita výroby uvedených antiozonantov , ktoré sa používajú v gumárskom priemysle patrí medzi najväčšie na svete 

Difenylamín
Technológia výroby Difenylamínu bola realizovaná v Duslo Šaľa, Slovensko. Difenylamín je medziproduktom pre výrobu antiozonantov a antioxidantov na báze alkylovaných difenylamínov. 

Duslin
Technológia výroby Duslin (N-cyklohexyltioftálimid; PVI), ktorý sa používa v gumárskom priemysle na inhibíciu vulkanizácie kaučukov je realizovaná v Duslo Šaľa, Slovensko. 

Dusantox L
Technológia výroby Dusantox L je realizovaná v Duslo Šaľa, Slovensko. Dusantox L sa používa pri výrobe syntetických kaučukov ako kvapalný stabilizátor. 

Dusantox DODFA
Technológia výroby Dusantox DODFA je realizovaná v Duslo Šaľa, Slovensko. Dusantox DODFA sa vyrába alkyláciou difenylamínu, je zložkou systému na stabilizáciu mazacích olejov, je používaný ako stabilizátor výrobkov z technickej gumy. 

Antioxidant 86
Technická zmes mono a di alfa metylstyrenátovaného difenylamínu a slúži ako univerzálna náhrada za fenyl beta naftylamín. Technológia je založená na katalytickej alkylácii difenylamínu alfa metylstyrénom, čistení a finalizácie do formy pastiliek.

Duvilax WME, Duvilax WME-AK
Technológia výroby bola realizovaná v DUSLO Šaľa. Duvilax WME je vodná disperzia kopolyméru polyvinylacetátu (PVAc) s derivátmi kyseliny akrylovej a neodekánovej (versatikovej) stabilizovaná polyvinylalkoholom (PVA) a emulgátorom. Duvilax WME-AK je vodná kopolymérová disperzia vinylesteru kyseliny neodekánovej (versatikovej), akrylátových esterov a vinylacetátu. Používajú sa ako zmesi na výrobu náterových a nástrekových látok

Priama nitrozácia difenylamínu nitróznymi plynmi

Technológia priamej nitrozácie difenylamínu nitróznymi plynmi je realizovaná v súčasnej technológii výroby antiozonantov v Duslo Šaľa, Slovensko. 

PADA
Nový technologický proces na výrobu PADA (para-aminodifenylamínu) priamou kondenzáciou anilínu a nitrobenzénu s následnou hydrogenáciou za použitia originálneho katalyzátora. Sú vypracované podklady pre realizáciu technológie výroby. PADA je základným medziproduktom pre výrobu antiozonantov. 

2-MBT a Sulfenax CBS
Technológie výrob taveniny 2-MBT (2-merkaptobenzotiazol) a Sulfenaxu CBS (N-cyklohexylbenzotiazol-2-sulfénamid) sú realizované v Istrochem Bratislava, Slovensko. Kapacita výrob surovej taveniny 2-MBT a Sulfenaxu CBS, ktorý sa používa ako urýchľovač vulkanizácie v gumárskom priemysle, patria medzi najvýznamnejšie na svete. 

Dastib 845
Technológia výroby Dastib 845 – UV stabilizátora plastov na báze stéricky bránených amínov (HALS) je realizovaná v Chemko Strážske, Slovensko. 

Triacetónamín
Technológia výroby Triacetónamínu (2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu) je realizovaná v Chemko Strážske, Slovensko. Triacetónamín je základným medziproduktom na výrobu všetkých svetelných stabilizátorov typu HALS. 

Kyselina monochlóroctová
Technológia výroby Kyseliny monochlóroctovej je realizovaná v Číne. Kyselina monochlóroctová je komoditným výrobkom, ktorý je medziproduktom najmä pre spracovanie celulózy a výrobu prípravkov na ochranu rastlín. 

Hydroxid horečnatý
Technológia výroby oxidu horečnatého je realizovaná v Duslo Šaľa. Oxid horečnatý sa používa najmä ako plnivo do plastov a surovina pre farmaceutický priemysel. 

Dastib 1081
VUCHT a. s. poskytol firme HANSOL (Južná Korea) licenciu na výrobu polymérneho svetelného stabilizátora typu HALS. Dastib 1081 je ekvivalentom stabilizátora Chimmassorb 944 firmy CIBA.

DASA 26/13 a DASA 26/5
Technológia výroby DASA 26/13 a DASA 26/5 bola realizovaná v a. s. Duslo Šaľa, Slovensko. DASA je granulované hnojivo s 13 a 5 % síry a 26 % dusíka. DASA 26/13 je určená pre plodiny, ktoré sú náročné na síru, a na pôdy, ktoré sa vyznačujú vysokým deficitom síry. Granulované hnojivo DSA 26/5 svojim obsahom 5 % síry pokryje najnutnejšiu potrebu síry hlavne pre obilniny a krmoviny a na takých pôdach, ktoré sa nevyznačujú vysokým deficitom síry.

Biologická denitrifikácia
Odstránenie dusitanových a dusičnanových iónov z odpadových vôd biologickou denitrifikáciou je realizované v Duslo a.s. Šaľa. Tento proces významne znižuje prísun zlúčenín dusíka do rieky Váh.

 

Anilín pre výrobu 2-MBT

Sulfán, izolovaný zo spracovávaného odpadového sulfánového prúdu z výroby
2-merkaptobenzotiazolu, redukuje nitrobenzén za katalýzy monoalkylamínu. Reakčnú zmes po oddelení vodnej fázy a vysušení, tvorí anilínový roztok síry, ktorým sa čiastočne nahradia suroviny pre syntézu 2-merkaptobenzotiazolu.

 

DCBS

DCBS (N,N-dicyklohexyl-2-benztiazolsulfénamid) sa pripravuje z 2-mercapto- benzotiazolu a dicyklohexylamínu oxidačnou kondenzáciou. DCBS patrí do skupiny sulfénamidových urýchľovačov vulkanizácie odvodených od sekundárnych amínov. Odlišuje sa od sulfénamidov odvodených od primárnych amínov v tom, že rýchlosť vulkanizácie je nižšia. Táto vlastnosť v niektorých oblastiach využitia môže byť výhodná.